Algemene voorwaarden

Versie-no. 4

Algemene (leverings- en betalings)voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid INC Gezond Werken B.V., gevestigd te Gorinchem, geregistreerd in het handelsregister onder het KvK-nummer 81478631, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam op 4 oktober 2023.

1. Toepasselijkheid

Deze algemene (leverings- en betalings)voorwaarden (hierna te noemen “Algemene Voorwaarden”) worden gehanteerd door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid INC Gezond Werken B.V.(hierna te noemen “INC Gezond Werken B.V.” en "Opdrachtnemer”) en de aan haar gelieerde organisaties en/of door haar ingeschakelde derden;en zijn van toepassing op alle aanbiedingen, aangenomen, uitgevoerde en/of uit te voeren opdrachten van INC Gezond Werken B.V., alsmede de door haar geaccepteerde en/of uitgevoerde en/of de door haar verrichtte en/of te verrichten dienstverlening, alsmede op alle met INC Gezond Werken B.V. gesloten overige overeenkomsten. Uitsluitend deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de door INC Gezond Werken B.V. uit te voeren opdracht en/of dienstverlening. Verwijzing en/of toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden in welk stadium van de totstandkoming en/of uitvoering van een of meer overeenkomsten met INC Gezond Werken B.V. wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen prevaleren de Algemene Voorwaarden van INC Gezond Werken B.V. te allen tijde boven de (algemene) voorwaarden van de Opdrachtgever(s) en/of derden.

2. Aanbiedingen en offertes

2.1 De aanbiedingen en/of prijsopgaven van INC Gezond Werken B.V. zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.2 Een overeenkomst komt tot stand na schriftelijke aanvaarding van een opdracht door INC Gezond Werken B.V., dan wel door het daadwerkelijk uitvoeren van de opdracht en/of dienstverlening en/of werkzaamheden en/of het verlenen van diensten, die uit een opdracht voortvloeien. Indien een opdracht wordt uitgevoerd voordat hiervoor schriftelijk aanvaarding heeft plaatsgevonden, zal de overeenkomst worden beheerst door de condities, welke genoemd zijn in de offerte van INC Gezond Werken B.V. waarvan deze toepasselijke Algemene Voorwaarden nadrukkelijk deel uit maken en waaraan deze zijn aangehecht.

2.3 Opdrachtgever verplicht zich om voor het verstrekken van en tijdens de uitvoer van de opdracht INC Gezond Werken B.V. volledig in te lichten over alle informatie omtrent feiten en omstandigheden die voor de uitvoering van de opdracht relevant zijn, bij gebreke waarvan INC Gezond Werken B.V. gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden zonder dat daardoor voor Opdrachtgever enig recht op een vergoeding uit welken hoofde dan ook ontstaat.

2.4 In geval van schriftelijke aanvaarding door INC Gezond Werken B.V. is zij tot niet meer gehouden dan datgene dat schriftelijk door haar is geaccepteerd. Opdrachtgever wordt geacht gebonden te zijn aan zijn opdracht, zolang die niet door INC Gezond Werken B.V. is geweigerd.

2.5 In zoverre de van Opdrachtgever ontvangen opdracht voorwaarden en/of bepalingen bevat die afwijken van deze Algemene Voorwaarden, aanbieding(en) en/of prijsopgave(n) van INC Gezond Werken B.V., zijn deze voor INC Gezond Werken B.V. slechts bindend indien en zover deze bepalingen uitdrukkelijk zijn geaccepteerd en door haar schriftelijk zijn bevestigd.

2.6 Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van een voorkomende omstandigheid en/of feit, dat door welke omstandigheid dan ook een andere uitvoering van de opdracht en/of dienstverlening nodig maakt, worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever conform de op dat moment geldende tarieven bij Opdrachtnemer.

3. De overeenkomst en de duur van de overeenkomst

3.1 Een overeenkomst kan voor bepaalde tijd of voor bepaalde werkzaamheden of voor onbepaalde tijd worden aangegaan. Een overeenkomst voor bepaalde tijd of voor een bepaald werk eindigt door ommekomst van de in de overeenkomst opgenomen termijn of bij afronding van de overeengekomen werkzaamheden. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd eindigt door schriftelijke opzegging. Door zowel INC Gezond Werken B.V. als Opdrachtgever dient een opzegtermijn van drie maanden in acht genomen te worden en dient te allen tijde bij schriftelijk en aangetekend bericht opgezegd te worden door Opdrachtgever.

3.2 Het tarievenoverzicht zal desgevraagd telkenmale (voorafgaande) aan de opdracht aan Opdrachtgever worden overgelegd. Gestegen inkoopsprijzen mogen (‘1-op-1’) worden doorbelast (zonder recht van opzegging). Uitsluitend indien de jaarlijkse tarieven (steeds per 1 januari van het opvolgende jaar) meer dan 10 % (zegge: tien procent) ten opzichte van de laatst geldende tarieven stijgen, is Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst bij aangetekende brief binnen vier weken na bericht van de tariefsverhoging op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste een maand.

3.3 In geval Opdrachtgever verplichtingen uit de overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden niet, niet volledig of niet tijdig nakomt en in geval van faillissement, surseance van betaling, dan wel betalingsverzuim van Opdrachtgever, staat het INC Gezond Werken B.V. vrij de overeenkomst met onmiddellijke ingang op schorten en/of te beëindigen zonder daarbij de onder 3.1 genoemde opzegtermijn in acht te nemen.

3.4 Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is. Indien de opschorting en/of ontbinding toerekenbaar is aan Opdrachtgever, is Opdrachtnemer gerechtigd tot het verkrijgen van: (a) de door haar bedongen vergoedingen; en (b) in het voorkomende geval schadevergoeding - waaronder begrepen vergoeding van haar directe of indirecte schade. Indien Opdrachtnemer de uitvoer van de opdracht en/of haar diensten opschort en/of de overkomst tussen "Partijen” ontbindt , is Opdrachtnemer niet tegenstaande het geregelde in artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden op generlei wijze gehouden tot vergoeding van directe en/of indirecte schade en/of vergoeding van andere kosten ongeacht de wijze waarop deze zijn ontstaan.

3.5 De overeenkomst kan des gevorderd door Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer (tussentijds) eindigen door gerechtelijke ontbinding.

3.6 In geval van tussentijdse beëindiging van de overeenkomst blijft Opdrachtgever verplicht te betalen: de overeengekomen vergoedingen, waaronder begrepen eventuele onkosten, voor de verrichte werkzaamheden en/of verleende diensten.

4. Geheimhouding

INC Gezond Werken B.V. verplicht zich tot geheimhouding van informatie, die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van Opdrachtgever of van derden ontvangt, zulks indien en voor zover de vertrouwelijkheid van deze gegevens geheimhouding redelijkerwijs vereist zijn en de uitvoer van de opdracht en/of diensten en/of (het vorderen van) nakoming van overige verplichtingen uit de overeenkomst hiertoe niet in de weg staat.

5. Reclames

5.1 Indien Opdrachtgever tijdens het uitvoeren van de overeenkomst van oordeel is, dat INC Gezond Werken B.V. tekortschiet in de uitvoering van de overeenkomst, dient Opdrachtgever dit onverwijld schriftelijk aan INC Gezond Werken B.V. mede te delen, dit zodat zij in de gelegenheid komt om dit eventuele tekortschieten te herstellen.

5.2 Indien Opdrachtgever na uitvoering van de opdracht van oordeel is, dat INC Gezond Werken

B.V. in de uitvoering van de overeenkomst te kort is geschoten, dient hij dit uiterlijk binnen veertien dagen na beëindiging van de overeenkomst c.q. factuurdatum bij aangetekend en gemotiveerd schrijven aan INC Gezond Werken B.V. mede te delen.

5.3 Uitsluitend tijdig – dat wil zeggen binnen de onder artikel 5.2 vermelde termijn – gemelde reclames worden door INC Gezond Werken B.V. in behandeling genomen. In overleg met Opdrachtgever zal de gegrondheid van de geuite klacht worden onderzocht. Opdrachtnemer heeft ter zake een klachtenprocedure waarin de gang van zaken beschreven bestaat.

5.4 Indien en voor zover de klacht door Opdrachtnemer gegrond zal worden bevonden, bestaat de keuze tussen de volgende mogelijkheden:

a. het opnieuw (doen) verrichten van de overeenkomst of een deel van de overeenkomst; en/of

b. het (doen) terugbetalen van (een gedeelte van het) in rekening gebrachte bedrag, uitsluitend voor zover dit bedrag betrekking heeft op de niet naar behoren verrichte werkzaamheden.

6. Aansprakelijkheid, beperking en verval van recht

6.1 Behoudens in gevallen van schade veroorzaakt door opzet en/of grove schuld en/of bewuste roekeloosheid van de leidinggevenden van INC Gezond Werken B.V. is aansprakelijkheid uitgesloten dan wel steeds als volgt beperkt.

a. INC Gezond Werken B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade bij Opdrachtgever zoals immateriële schade, bedrijfs- en/of stagnatieschade, dan wel enige andere gevolgschade, en schade als gevolg van aansprakelijkheid van en jegens derden.

b. alle en iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Opdrachtnemer gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden eventueel niet ten laste van de verzekeraar(s) komt.

c. Indien om welke reden dan ook (waaronder maar niet beperkt tot een niet onder een polis gedekte oorzaak en/of schuld en/of nalatigheid van de zijde van Opdrachtnemer) geen uitkering krachtens de bedoelde verzekering(en) mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid steeds beperkt tot het door Opdrachtnemer in de desbetreffende zaak in rekening gebrachte vergoeding, zulks steeds met een absoluut maximum van EUR 15.000,- (zegge: vijftienduizend euro) exclusief B.T.W.

d. Overschrijding van overeengekomen termijnen waarin de opdracht door Opdrachtnemer behoort te zijn uitgevoerd en/of andere afgesproken levertijden en/of termijnen door welke oorzaak ook ontstaan, geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

e. Opdrachtgever komt geen recht toe om vorderingen uit hoofde van eventuele aansprakelijkheid van de zijde van INC Gezond werken B.V. te verrekenen met vorderingen en/of openstaande vergoedingen van INC Gezond werken B.V. jegens Opdrachtgever.

f. Het recht op vergoeding van schade, zoals hiervoor bedoeld, vervalt in ieder geval zodra niet binnen zes maanden, nadat door of namens INC Gezond Werken B.V. de aansprakelijkheid voor de bedoelde schade is afgewezen en/of bij de bevoegde rechter een vordering in rechte is ingesteld dan wel aanhangig is gemaakt.

g. Het deelnemen aan een door INC Gezond Werken B.V. georganiseerde en/of begeleide activiteit is – behoudens in gevallen van schade veroorzaakt door opzet en/of grove schuld en/of bewuste roekeloosheid van de leidinggevenden van INC Gezond Werken B.V. – geheel voor eigen risico van de deelnemer(s). INC Gezond Werken B.V. en haar medewerkers en/of de door haar ingeschakelde derden kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor schade in welke zin dan ook, die Opdrachtgever en/of derden tijdens genoemde activiteit(en) mocht(en) oplopen.

h. INC Gezond Werken B.V. is – behoudens in gevallen van schade veroorzaakt door opzet en/of grove schuld en/of bewuste roekeloosheid van de leidinggevenden van INC Gezond Werken B.V. – niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden.

i. In zoverre de hiervoor onder sub g en h geregelde uitsluiting van aansprakelijkheid om welke reden dan ook niet of niet volledig stand houdt, dan is deze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt zoals is geregeld in dit artikel onder 6.1 sub b en c en in artikel 3.4.

j. Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting als gevolg van overmacht. Er is sprake van overmacht onder andere maar niet uitsluitend bij werkstaking, weersomstandigheden, ziekte, oorlog, terroristische aanslagen en/of natuurrampen, overschrijding van de levertijd door toeleveranciers van zaken en/of diensten, transportproblemen ten gevolge van een tekort van transportmiddelen en/of overheidsmaatregelen. Als de overmacht situatie langer dan drie maanden heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Het deel van de opdracht dat reeds is uitgevoerd, wordt dan pro rato afgerekend.Aansprakelijkheid voor gevolgschade, gederfde omzet of winst wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

k. De in dit artikel genoemde schade dient Opdrachtgever in ieder geval binnen acht dagen nadat de schade is ontstaan INC Gezond Werken B.V. schriftelijk gemotiveerd daarvan in kennis te stellen, bij gebreke waarvan elk recht op vergoeding van de schade vervalt.

7.Inschakelen derden

INC Gezond Werken B.V. is gerechtigd bij de uitvoering van haar opdracht c.q. diensten, al dan niet via het delegeren van taken, derden in te schakelen. De keuze van de door INC Gezond Werken B.V. in te schakelen derden zal, waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen, geschieden in overleg met de Opdrachtgever. Bij het inschakelen van derden zal INC Gezond Werken B.V. de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Indien zulke derden algemene voorwaarden hanteren is INC Gezond Werken B.V. niettegenstaande iedere en enige uitsluiting dan wel beperking van aansprakelijkheid in deze algemene voorwaarden (zoals in dit artikel (7) en in artikelen 3 en 6 van deze Algemene Voorwaarden) gerechtigd de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van derden te aanvaarden, ook wanneer die een aansprakelijkheidsuitsluiting en/of aansprakelijkheidsbeperking en/of jurisdictiebeding en/of rechtskeuzebeding inhouden.

De artikelen 3 en 6 van onze algemene voorwaarden blijven aan de orde. Ook al sluiten derden dit met hun eigen Algemene Voorwaarden uit.

8. Betaling

8.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient de betaling van de door INC Gezond werken B.V. verzonden facturen binnen veertien dagen na factuurdatum plaats te vinden, zodanig dat het factuurbedrag binnen deze termijn op de bankrekening van INC Gezond werken B.V. is bijgeschreven.

8.2 Opdrachtgever is in verzuim door het doen verstrijken van deze betalingstermijn.

8.3 Alle betalingen zullen zonder aftrek en/of verrekening geschieden. Indien Opdrachtgever meent wegens de uitvoering van de opdracht nog aanspraken, in welke vorm dan ook, jegens INC Gezond Werken B.V. te kunnen doen gelden, is Opdrachtgever niet gerechtigd zijn betalingsverplichtingen op te schorten.

8.4 Bij niet-tijdige betaling is Opdrachtgever - zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist – vertragingsrente aan INC Gezond Werken B.V. verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, vermeerderd met 2 % (zegge: twee procent). Telkens na afloop van een volledig jaar wordt het bedrag, waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar opgebouwde rente. Voormelde staat niet in de weg aan verhaal door INC Gezond Werken B.V. van (buiten)gerechtelijke kosten, waaronder ook begrepen incassokosten. Tevens komt INC Gezond Werken B.V. het recht toe bij vroegtijdige opzegging of niet tijdige betaling om administratiekosten in rekening te brengen.

9. Annulering

9.1 Bij een eenzijdige beëindiging van de overeenkomst, alvorens deze overeenkomst ingaat, door Opdrachtgever geldt het navolgende:

a. Bij opzegging binnen een tijdvak minder dan een week voor de aanvang van de overeenkomst, dient 100 % (zegge; honderd procent) van de overeengekomen prijs te worden voldaan.

b. Bij opzegging in alle andere gevallen geldt een vergoeding van alle door INC Gezond Werken B.V. intussen gemaakte kosten, die voortvloeien uit de tussen Opdrachtgever en INC Gezond werken B.V. aangegane overeenkomst.

10. Intellectueel eigendom

10.1 Alle door INC Gezond Werken B.V. aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen waar een eigendomsrecht op rust, blijven, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijk anders luidende overeenkomst, eigendom van INC Gezond Werken B.V.

10.2 Gebruikmaking, openbaarmaking en verveelvoudiging van deze materialen kan slechts geschieden na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van INC Gezond Werken B.V.

11. Niet geldige, vernietigbare en/of nietige bepalingen

In het geval dat een beding uit deze Algemene Voorwaarden niet geldig, vernietigbaar en/of nietig mocht zijn, laat dat de geldigheid en toepasselijkheid van de andere bedingen van deze Algemene Voorwaarden onverlet. De partijen zullen de ongeldige, vernietigbare en/of nietige bepaling(en) vervangen door een of meer bepalingen die zoveel mogelijk de economische, juridische en commerciële doelstellingen van de ongeldige, vernietigbare en/of nietige bepaling weergeeft.

12. Geschillen

12.1 Op alle met INC Gezond Werken B.V. gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van met INC Gezond Werken B.V. gesloten overeenkomsten of deze Algemene Voorwaarden, zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend is voorgeschreven, bij uitsluiting zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van INC Gezond werken B.V.

Einde Algemene Voorwaarden

Bekijk ook eens increintegratie.nl
Sluiten