Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van inc. Gezond werken B.V. te Gorinchem gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam d.d. 9 maart 2021 onder KvK nummer 81478631

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, alle opdrachten aan inc. Gezond werken B.V. en alle met inc. Gezond werken B.V. gesloten overeenkomsten. Iedere verwijzing naar eigen algemene voorwaarden door de opdrachtgever in elk stadium van de totstandkoming van de overeenkomst wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Deze voorwaarden gaan te allen tijde voor anders luidende schriftelijke inkoop-, aanbestedings- of andere voorwaarden van de opdrachtgever, behoudens indien en zover voormelde voorwaarden van de opdrachtgever door inc. Gezond werken B.V. uitdrukkelijk en schriftelijk zijn geaccepteerd.

2. Aanbiedingen en offertes

2.1 De aanbiedingen en/of prijsopgaven van inc. Gezond werken B.V. zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.2 Een overeenkomst komt eerst tot stand na schriftelijke aanvaarding van een opdracht zijdens inc. Gezond werken B.V., dan wel door het feitelijk ter hand nemen van de werkzaamheden of het verlenen van diensten, die uit de opdracht voortvloeien. Indien uitvoering aan een opdracht wordt gegeven voordat hiervoor schriftelijk aanvaarding heeft plaatsgevonden, zal de overeenkomst worden beheerst door de condities, welke genoemd zijn in de offerte van inc. Gezond werken B.V.

2.3 De opdrachtgever is steeds verplicht voor de opdracht inc. Gezond werken B.V. volledig in te lichten over de door hem gebruikte kwaliteitseisen, bij gebreke waarvan inc. Gezond werken B.V. indien dit na aanvaarding van de opdracht blijkt, gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden zonder dat daardoor voor de opdrachtgever enig recht op een vergoeding uit welken hoofde dan ook ontstaat.

2.4 In geval van schriftelijke aanvaarding zijdens inc. Gezond werken B.V. is hij tot niet meer gehouden dan datgene dat schriftelijk door hem is geaccepteerd. De opdrachtgever wordt geacht gebonden te zijn aan zijn opdracht, zolang die niet door Inc. Gezond werken B.V. is geweigerd.

2.5 In de van opdrachtgever ontvangen opdracht opgenomen bepalingen, die ten opzichte van de aanbieding of prijsopgave aanvullend of afwijkend zijn, zijn voor Inc. Gezond werken B.V. slechts bindend indien en zover deze bepalingen uitdrukkelijk door hem schriftelijk zijn geaccepteerd.

2.6 Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van de opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan de opdrachtgever conform de op dat moment geldende tarieven bij opdrachtnemer.

3. De overeenkomst en de duur

3.1 Een overeenkomst kan voor bepaalde tijd of voor bepaalde werkzaamheden of voor onbepaalde tijd worden aangegaan. Een overeenkomst voor bepaalde tijd of voor een bepaald werk eindigt door ommekomst van de in de overeenkomst opgenomen termijn of bij afronding van de opgedragen werkzaamheden. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd eindigt door schriftelijke opzegging. Door zowel Inc. Gezond werken B.V. als de opdrachtgever dient een opzegtermijn van drie maanden in acht genomen te worden en dient ten allen tijde schriftelijk een aangetekend opgezegd te worden door opdrachtgever.

3.2 Het tarievenoverzicht zal telkenmale voorafgaand schriftelijk aan opdrachtgever worden meegedeeld. Gestegen inkoopsprijzen mogen 1-op-1 worden doorbelast (zonder recht van opzegging). Uitsluitend indien de jaarlijkse tarieven (per 1 januari) meer dan 5% ten opzichte van de laatst geldende tarieven stijgen, is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst bij aangetekende brief binnen vier weken na bericht van de tariefsverhoging op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 1 maand.

3.3 In geval de opdrachtgever verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, en in geval van faillissement, surseance van betaling, dan wel betalingsverzuim van de opdrachtgever, staat het inc. Gezond werken B.V. vrij de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder daarbij de onder 3.1 genoemde opzegtermijn in acht te nemen.

3.4 Voorts is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is. Indien de opschorting of ontbinding toerekenbaar is aan opdrachtgever, is opdrachtnemer gerechtigd tot het verkrijgen van vergoeding van de schade daaronder begrepen de kosten, daardoor direct of indirect ontstaan. Indien opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

3.5 De overeenkomst kan (tussentijds) ook eindigen door gerechtelijke ontbinding.

3.6 In geval van tussentijdse beëindiging van de overeenkomst blijft de opdrachtgever verplicht de verrichte werkzaamheden en/of verleende diensten volledig te betalen.

4. Geheimhouding

4.1 inc. Gezond werken B.V. verplicht zich tot geheimhouding van alle diensten, die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van de opdrachtgever of derden ontvangt, zulks indien en zover de vertrouwelijkheid van deze gegevens geheimhouding redelijkerwijs vereist.

5. Reclames

5.1 Indien opdrachtgever tijdens het uitvoeren van de overeenkomst van oordeel is, dat inc. Gezond werken B.V. tekort schiet in de uitvoering van de overeenkomst, dient opdrachtgever zulks onverwijld schriftelijk aan inc. Gezond werken B.V. mede te delen.

5.2 Indien opdrachtgever na uitvoering van de opdracht van oordeel is, dat inc. Gezond werken B.V. in de uitvoering van de overeenkomst te kort is geschoten, dient hij zulks uiterlijk binnen 14 dagen na beëindiging van de overeenkomst c.q. factuurdatum bij aangetekend gemotiveerd schrijven aan inc. Gezond werken B.V. te melden.

5.3 Uitsluitend tijdig gemelde reclames worden door Inc. Gezond werken B.V. in behandeling genomen. In overleg met opdrachtgever zal de gegrondheid van de geuite klacht worden onderzocht. Opdrachtnemer heeft ter zake een klachtenprocedure waarin de gang van zaken beschreven bestaat.

5.4 Indien en voor zover de klacht door opdrachtnemer gegrond zal worden bevonden, is de keuze tussen de volgende mogelijkheden:

a. het opnieuw verrichten van de overeenkomst c.q. of een deel van de overeenkomst en/of

b. het terugbetalen van (een deel van het) in rekening gebrachte bedrag, uitsluitend voor zover dit bedrag betrekking heeft op de niet naar behoren verrichte werkzaamheden.

6. Aansprakelijkheid

6.1 inc. Gezond werken B.V. is een zelfstandige, onafhankelijke en gecertificeerde arbodienst.

6.2 Behoudens in geval van opzet of grove schuld zijdens inc. Gezond werken B.V. kan hij nimmer aansprakelijk worden gehouden voor enige indirecte schade bij opdrachtgever, waaronder begrepen immateriële schade, bedrijfs- of stagnatieschade, dan wel enige andere gevolgschade, en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden.

6.3 De hierboven onder 5.1 genoemde schade dient de opdrachtgever in ieder geval binnen 8 dagen nadat de schade is ontstaan inc. Gezond werken B.V. schriftelijk gemotiveerd daarvan in kennis te stellen, bij gebreke waarvan elk recht op vergoeding van de schade vervalt.

6.4 De aansprakelijkheid wordt in ieder geval beperkt tot het bedrag van het honorarium dat opdrachtnemer voor de opdracht heeft ontvangen. In afwijking van hetgeen hiervoor is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde gedeelte van het honorarium.

6.5 Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan, geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.6 Het is opdrachtgever niet toegestaan vorderingen uit hoofde van eventuele aansprakelijkheid zijdens inc. Gezond werken B.V. zoals hiervoor bedoeld te verrekenen met vorderingen van inc. Gezond werken B.V., welke zijn ontstaan door verzonden facturen.

6.7 Het recht op vergoeding van schade, zoals hiervoor bedoeld, vervalt in ieder geval zodra niet binnen zes maanden, nadat door of namens inc. Gezond werken B.V. de aansprakelijkheid voor de bedoelde schade is afgewezen bij de bevoegd rechter een vordering in rechte aanhangig is gemaakt.

6.8 Het deelnemen aan een door inc. Gezond werken B.V. georganiseerde of begeleide activiteit is geheel voor eigen risico van de deelnemer, inc. Gezond werken B.V. en zijn medewerkers kunnen behoudens in geval van opzet of grove schuld niet aansprakelijk worden gehouden voor schade in welke zin dan ook, die opdrachtgever of derden tijdens genoemde activiteit mocht oplopen.

6.9 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting als gevolg van overmacht. Er is sprake van overmacht bij werkstaking, weersomstandigheden, ziekte, oorlog of natuurrampen, overschrijding van de levertijd door toeleveranciers van zaken of diensten, transportproblemen ten gevolge van een tekort van transportmiddelen of overheidsmaatregelen. Als de overmacht situatie langer dan drie maanden heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Het deel van de opdracht dat reeds is gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zijn. Aansprakelijkheid voor gevolgschade, gederfde omzet of winst wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

7. Intellectueel eigendom

7.1 Alle door inc. Gezond werken B.V. aan opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen waar intellectueel eigendomsrecht mogelijk is, blijven, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijk anders luidende overeenkomst, eigendom van inc. Gezond werken B.V..

7.2 Gebruikmaking, openbaarmaking en verveelvoudiging van deze materialen kan slechts geschieden na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

8. Betaling

8.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient de betaling van de door inc. Gezond werken B.V. verzonden facturen binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden, zodanig dat het factuurbedrag binnen deze termijn op de bankrekening van inc. Gezond werken B.V. is bijgeschreven.

8.2 Opdrachtgever is in verzuim door het enkel verstrijken van deze betalingstermijn.

8.3 Alle betalingen zullen zonder aftrek of verrekening geschieden. Indien opdrachtgever meent wegens de uitvoering van de opdracht nog aanspraken, in welke vorm dan ook, jegens inc. Gezond werken B.V. te kunnen doen gelden, is de opdrachtgever niet gerechtigd zijn betalingsverplichtingen op te schorten.

8.4 Bij niet-tijdige betaling is opdrachtgever - zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist – vertragingsrente aan inc. Gezond werken B.V. verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, vermeerderd met 2 %. Telkens na afloop van een vol jaar wordt het bedrag, waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar opgebouwde rente.

8.5 Bij niet-tijdige betaling is opdrachtgever voorts gehouden tot voldoening van alle buitengerechtelijke Incassokosten en volledige kosten van juridische bijstand daaronder begrepen – welke minimaal € 125,00 exclusief omzetbelasting zullen bedragen. De buitengerechtelijke kosten zullen naast het hiervoor genoemde minimumbedrag worden berekend aan de hand van de staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK) Opdrachtgever is eveneens bij niet tijdige betaling van 1 of meer facturen gehouden te voldoen aan opdrachtnemer de eventueel bijkomende gerechtelijke en/of executie en/of deurwaarders kosten.

8.6 Bij vroegtijdige opzegging of niet tijdige betaling behoudt inc. Gezond werken B.V. zich het recht voor eveneens extra administratiekosten in rekening te brengen.

9. Annulering

9.1 Bij een eenzijdige beëindiging van de overeenkomst (alvorens deze overeenkomst ingaat) door de opdrachtgever geldt het navolgende:

a. Bij opzegging binnen een tijdvak minder dan een week voor de aanvang van de overeenkomst, dient 100 % van de overeengekomen prijs te worden voldaan.

b. Bij opzegging in alle andere gevallen geldt een vergoeding van alle door inc. Gezond werken B.V. gemaakte kosten, die voortvloeien uit de tussen opdrachtgever en inc. Gezond werken B.V. aangegane overeenkomst.

10. Geschillen

10.1 Op alle met inc. Gezond werken B.V. gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van met inc. Gezond werken B.V. gesloten overeenkomsten of deze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden, zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend is voorgeschreven, bij uitsluiting zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van inc. Gezond werken B.V.

Sluiten