Aangescherpte Covid-19 maatregelen n.a.v. persconferenties 20 januari en 2 februari 2021

maandag 1 februari 2021

Wat kan ik als werkgever doen?

 • Faciliteer thuiswerken wanneer dat enigszins mogelijk is.
 • Communiceer bovengenoemde maatregelen naar uw medewerkers.
 • Let er op dat mensen zich hieraan houden en elkaar daaropaanspreken.
 • Houd rekening met de avondklok en verstrek indiennodig een werkgeversverklaring.
 • Heb aandacht voor medewerkers, ook wanneer ze op afstand werken.
 • In een ruimte mogen maximaal 30 personen verblijven.
 • Zorg voor voldoende handzeep, desinfecterende gel en tissues op de werkplek.
 • Maak contactoppervlakten zeer regelmatig schoon (denk aan deurklinken, lichtknoppen, trapleuningen, toiletten, toetsenborden en computermuizen).
 • Zorg voor een goede ventilatie en onderhoud uw klimaatbeheersingssysteem.

Wanneer een mondkapje te dragen ter bescherming tegen het virus? Sinds 1 december 2020 is iedereen verplicht om een niet-medisch mondkapje in publieke binnenruimtes te dragen. Dit betekent dat:

 • Iedereen vanaf 13 jaar draagt een niet-medische mondkapje in publieke binnenruimtes zoals winkels gemeentehuizen.
 • Mensen die werken met (mogelijk) besmette mensengebruiken professionele mondkapjes.
 • Voor reizigers en medewerkers in het openbaar vervoer is het per 1 juni 2020 verplicht niet-medische mondkapjes te dragen.
 • Het dragen van een mondkapje in de auto wordt geadviseerd wanneer de reizigers niet tot hetzelfde gezin behoren.

Het virus en werk Wat is de rol van de bedrijfsarts? De diagnosestelling is niet de verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts. De eerste stap is het laten uitvoeren van een test door de GGD. Binnen werkorganisaties heeft de bedrijfsarts vooral een adviserende rol. Hij kan adviseren over (bedrijfsspecifieke) preventieve maatregelen om besmetting te voorkomen en passende maatregelen mocht een van de werknemers besmet geraken. Een en ander vanzelfsprekend in afstemming met de landelijke richtlijnen hieromtrent vanuit de overheid. Vanzelfsprekend adviseert de bedrijfsarts werkgever en werknemer over o.a. risico’s inzetbaarheid en terugkeer naar de werkvloer bij een positieve uitslag. Op de website van Rijksoverheid is altijd het meest actuele overzicht over het testbeleid terug te vinden.

Moeten al mijn medewerkers thuiswerken? In principe werkt iedereen thuis. Alleen mensen die essentieel zijn voor de voortgang vaneen bedrijfsproces en hun werk niet thuis kunnen uitvoeren, mogen naar het werkkomen. De leidinggevende bepaalt of de aard van het werk het noodzakelijk maakt dat iemand toch naar het werk gaat. De norm geldt niet alleen voor kantoren; ieder bedrijf met personeel dat thuis kan werken wordt dringend verzocht dit te doen. Mensen met lichte verkoudheidsklachten moeten sowieso thuisblijven.

Wat zijn aandachtspunten bij thuiswerken? Als werkgever bent u ook bij thuiswerken verantwoordelijk voor een gezonde en veilige werkplek. De leidinggevende heeft een zorgplicht en moet hieraan voldoen door:

 • Informeren naar de situatie van de werknemer bij thuiswerken; dit is een actieve informatieplicht van herhaaldelijk informeren.
 • Instrueren over veilig en gezond thuiswerken (denk hierbij aan pauzes, regelmatig bewegen, werktijden in de gaten houden, goede bureaustoel en bureau, telefoongebruik).
 • Faciliteren, dat de werknemer op verantwoorde wijze zijn werk kan uitvoeren.
 • Toezicht houden op de naleving van de door de leidinggevende gegeven instructies (controleren);het gaat om het regelmatig aanspreken van de werknemer door de leidinggevende.
 • Faciliteer het thuiswerken zo goed mogelijk door technische voorzieningen als laptops, pc’s en digitale communicatietools beschikbaar testellen. Denk daarnaast ook aan aansturing en afstemming, ergonomische adviezen en tips voor het behoud van fysieke en mentale vitaliteit. Uw arbodienst kan u hierover informeren en adviseren.

Onder welke voorwaarden is werk tijdens de avondklok mogelijk? De avondklok houdt een verbod in om naar buiten te gaan tussen 21.00 uur en 4.30uur, behalve bij een geldige reden, waaronder werk. Er zijn enkele uitzonderingen op de avondklok, onder andere voor mantelzorg, calamiteiten, uitvaarten, en ook voor werk. Mensen die naar buiten gaan, moeten het formulier ‘Eigen verklaring avondklok’ bij zich hebben. Wie zich vanwege werk na de avondklok op straat begeeft, moet ook een ingevulde werkgeversverklaring avondklok kunnentonen.

Moeten werknemers ook op de werkplek 1,5 meter afstand houden? Ja zeker. De afstand van 1,5 meter is bedoeld om de werknemer en anderen te beschermen tegen besmetting met het coronavirus. Wijs uw medewerkers erop om afstand te houden. Als dit door de specifieke werkomstandigheden niet mogelijk is, kijk dan welke beschermende maatregelen er kunnen en moeten worden genomen. U kunt hier advies over vragen aan uw arbodienst.

Is het een werkgever toegestaan om de lichaamstemperatuur te (laten) meten van zijn medewerkers? Verhoging van de lichaamstemperatuur geeft geen zekerheid over het al dan niet besmetzijn met het coronavirus. Deskundigen in Nederland zijn het er om die reden over eens dat dit geen zinvolle maatregel is. Hat kan zijn dat de arbodienst om die reden terughoudend is om mee te werken aan lichaamstemperatuurmetingen c.q. daar niet aan meewerkt. Voor het meten van de lichaamstemperatuur van werknemers worden strikte voorwaarden gehanteerd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Het is belangrijk om u hier goed over te informeren. Het opnemen van lichaamstemperatuur kan door de werknemer zelf plaatsvinden of onder toezicht van een bedrijfsarts of onder toezicht van de bedrijfsartswerkende Arboverpleegkundige. De werknemer die bij zichzelf de lichaamstemperatuur opneemt, is niet verplicht de uitslag van die meting aanzijn werkgever mee te delen. De bedrijfsarts of Arboverpleegkundige is wettelijk niet bevoegd de uitslag van de lichaamstemperatuurmeting aan de werkgever mee te delen.

Kan ik mijn werknemers de toegang tot de werklocatie weigeren? Als werkgever bent u verantwoordelijk voor het bieden van een gezonde en veilige werkomgeving. Het weigeren van de toegang tot de werkplek kan daarbij horen.

Wat te doen wanneer één van uw medewerkers vermoedt dat hij met het coronavirus is besmet?

 • Stuur hem direct naar huis.
 • Adviseer hem zich zo snel mogelijk te laten testen via de GGD en thuis te blijven tot de uitslag van de test bekend is.
 • Als door werknemers de kans bestaat op besmetting op de werkplek, dan treedt een protocol van de GGD in werking. Dat protocol bepaalt welke maatregelen worden genomen.
 • Wij adviseren om uw arbodienst te informeren.
 • Mensen die minimaal 24 uur klachtenvrij zijn, kunnen in principe weer aan het werk.
 • De overheid heeft de bevoegdheid om bij constatering van een besmetting, de werklocatie veertien dagen te sluiten.

Een huisgenoot van een werknemer vermoedt dat hij met het coronavirus is besmet. Mag de werknemer nog werken? De werknemer mag thuiswerken. Als thuiswerken niet kan, kijk dan in overleg hoe u dit kunt oplossen. Moeten mensen die terugkeren uit het buitenland tijdelijk van hun werk worden geweerd?

 • Het dringende advies is: Maak en boek geen reizen naar het buitenland tot eind maart, tenzij strikt noodzakelijk.
 • Na terugkeer uit het buitenland is het advies om 10dagen in quarantaine te gaan.
 • Daarnaast moeten alle reizigers uit hoogrisicogebieden die per vliegtuig of schip naar Nederland komen ook een vlak voor vertrek naar Nederland afgenomen negatieve sneltest kunnen tonen. Dat komt bovenop de al verplichte negatieve PCR-test die maximaal 72 uur voor aankomst moet zijn afgenomen. Bovendien moeten zij 10 dagen in quarantaine bij aankomst in Nederland. Na 5 dagen kan iemand zich laten testen. Als de uitkomst van deze PCR-test negatief is, dan eindigt de quarantaine.
 • Op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken is een overzicht opgenomen van de besmettingsrisico’s en maatregelen in verschillende landen
 • Vanaf december 2020 is het voor inkomende reizigersbuiten de EU verplicht om een negatieve coronatest te overleggen.
 • Voor een aantal landen geld een vliegverbod. Dit vliegverbod geldt vooralsnog voor maximaal een maand, of tot de voorgenomen verplichte quarantaine voor reizigers wettelijk is geregeld

In welke gevallen moet het loon worden doorbetaald als medewerkers in verband met het virus niet op het werk kunnen of willen verschijnen? Als de medewerker ziek is, of het nu hier is of in het buitenland, gelden de normale regels bij ziekte. De werknemer moet zich ziekmelden en zich aan de procedures houden die bij zijn werkgever gelden. De werkgever zal in principe gehouden zijn het loon tot een bepaald percentage door te betalen. Dat de ziekte het gevolg is van het coronavirus maakt dit niet anders.

Medewerkers die vanwege verblijf in het buitenland niet in staat zijn weer naar het werk te komen vanwege verplichte quarantaine, reisbeperkingen of andere blokkades vanwege corona, moet u waarschijnlijk wel doorbetalen. Het hangt echter van de specifieke omstandigheden en het lokale arbeidsrecht per land af welke regels precies gelden.

Wat gebeurt er met lopende re-integratietrajecten? Verplichtingen in het kader van de Wet verbetering poortwachter lopen ook nu gewoon door. Het UWV houdt bij de beoordeling wel rekening met de gevolgen van de coronacrisis. Het gaat er bij de beoordeling om of onder de huidige omstandigheden in alle redelijkheid voldoende re-integratie-inspanningen zijn ondernomen. Wanneer de omstandigheden om een aanpassing van de activiteiten vragen, dient dit te worden onderbouwd. Het is belangrijk dat deze informatie wordt verzameld in het re-integratiedossier.

Hoe houd ik mijn organisatie draaiende? Het is belangrijk te voorkomen dat essentiële werkzaamheden stil komen te liggen als gevolg van de coronacrisis. Stel daarom een noodplan op. Breng in kaart wat de vitale onderdelen van uw bedrijf zijn, welk werk echt door moet gaan en welke mensen hierbij betrokken zijn. Zorg daarbij voor voldoende vervanging. Kijk ook naar werkzaamheden die naar voren geschoven kunnen worden. Binnen veel branches zijn of worden specifieke protocollen en adviezen voorbereid over de wijze waar op het werk doorgang kan vinden en de maatregelen die getroffen dienen te worden om veilig te werken.

Bekijk ook eens increintegratie.nl
Sluiten